ป้ายกำกับ   

หมวดหมู่  ทั่วไป-อื่นๆ เกี่ยวกับทางวัดสันป่ายางหลวง

ประวัติวัดสันป่ายางหลวง

ประวัติวัดสันป่ายางหลวง

wat11

ตั้งอยู่เลขที่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
            วัด สันป่ายางหลวงตั้งอยู่ในหมู่บ้านสันป่ายางหลวง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน  เป็นวัดเก่าแก่  แต่เดิมเป็นศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์  ปัจจุบันมีหินทรายจำหลักปรากฎให้เห็นเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์  ต่อมาในสมัยหนึ่ง  ได้มีพระเถระจากพม่า  จำนวน ๓ รูป  คือ  พระกัณฑโว  พระโสภโณ  พระอุตตโม  ได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นนี้  และได้แสดงธรรมโปรดชาวบ้านในละแวกนี้ซึ่งนับถือเทวสถาน  จนชาวบ้านเกิดความเลื่อมใส  จึงพร้อมใจกันเปลี่ยนเทวสถานให้เป็นวัดพระพุทธศาสนาในปี พ.ศ. ๑๐๗๔  มีชื่อเรียกในสมัยนั้นว่า “วัดขอมลำโพง” ตามชื่อของชุมชนละแวกนั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวขอม  วัดนี้ถือได้ว่าเป็นวัดทางพระพุทธศาสนาวัดแรกของดินแดนลานนา  เมื่อได้ตั้งวัดแล้ว  ชาวบ้านได้อาราธนาพระกัณฑโวเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก  และได้สร้างพระเจดีย์โดยนำเอาอัฐิธาตุกลางกระหม่อมของอัครสาวก  คือ  พระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรมาประดิษฐานไว้
ลุถึงสมัยที่พระนางจาม เทวีได้มาสร้างเมืองหริภุญชัยและได้ครองเมืองเป็นกษัตรีองค์แรกของเมืองหริ ภุญชัย(จังหวัดลำพูน)  เมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๒๐๒  พระนางได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดขอมลำโพงขึ้นใหม่ทั้งหมด  เรียกชื่อใหม่ว่า  วัดอาพัฒนารามป่าไม้ยางหลวง ณ วัดแห่งนี้  พระนางได้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตลอดอายุขัย  เพราะเป็นสถานที่ที่สงบวิเวก  ร่มเย็นด้วยต้นยางใหญ่น้อย  เมื่อพระนางจามเทวีเสด็จสวรรคต  พระศพฯ ก็ได้นำมาถวายพระเพลิง ณ วัดแห่งนี้  ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อของวัดนี้ใหม่ตามลักษณะภูมิประเทศซึ่งประกอบ ด้วยต้นยางใหญ่ว่า “วัดสันป่ายางหลวง”จนถึงปัจจุบัน
แต่ก่อนวัดสันป่า ยางหลวงมีอาณาเขตกว้างขวาง  ในสมัยท่านครูบาปินตา  ธัมมปัญโญ  เป็นเจ้าอาวาส  ท่านได้ยกที่ดินของวัดด้านทิศเหนือซึ่งในอดีตเป็นที่ถวายพระเพลิงพระศพพระ นางจามเทวี  ให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน    ดังนั้น  ตั้งแต่สมัยของเจ้าอาวาสองค์ถัดมา คือ พระครูอภัยคุณวัฒน์(พระครูบาคำซาว  อุปโล)  ถึงปัจจุบัน  วัดมีเนื้อที่  ๖  ไร่  ๑  งาน  ๒  ตารางวา  เสนาสนะของวัดได้รับการบูรณะและสร้างขึ้นใหม่ในสมัยพระครูปัญญาธรรมวัฒน์  พธ.ม.กิตติมศักดิ์(พระครูบาอินทร  ปัญญาวัฑฒโน)  ดังนี้
๑.รื้อพระวิหารหลวง  สร้างใหม่  สิ้นทุนทรัพย์ ๙๕๐,๐๐๐ บาท  ถวายทานเมื่อ ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๐
๒.สร้างศาลาการเปรียญ  ถวายทานเมื่อ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๒๔
๓.รื้อหอธรรม  สร้างกุฏิแทน  สิ้นทุนทรัพย์ ๑,๑๒๑,๐๐๐ บาท  ถวายทานเมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๕๒๗
๔.สร้างหอธรรม  สิ้นทุนทรัพย์ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๕.สร้างแท่นธรรมมาสน์ในพระวิหารหลวง  สิ้นทุนทรัพย์ ๕๐,๐๐๐ บาท
๖.รื้อกำแพงเก่า  สร้างกำแพงใหม่พร้อมซุ้มประตู สิ้นทุนทรัพย์ ๑,๑๒๑,๐๐๐ บาท
ถวายทานเมื่อ ๒๙ มีนาคม ๒๕๒๙
๗.รื้ออุโบสถเก่า  สร้างใหม่   สิ้นทุนทรัพย์ ๒,๑๒๕,๐๐๐ บาท  ถวายทานเมื่อ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๒
๘.รื้อกุฏิเก่า  สร้างศาลาแม่บัวจีน แก้วมา  สิ้นทุนทรัพย์ ๒๘๗,๖๖๙ บาท
๙.บูรณะพระเจดีย์  ฉาบปูนใหม่ บุทองแดง ปิดทองคำเปลว  ถวายทานเมื่อ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๕
๑๐.บูรณะพระวิหารหลวง  ปูพื้นไม้ , ทำเสาหุ้มด้วยไม้ลายดอก , ปิดทองคำเปลว
ถวายทานเมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๕
๑๑.สร้างกุฏิ(เรือนพยาบาล) สิ้นทุนทรัพย์ ๑,๒๓๑,๐๐๐ บาท  ถวายทานเมื่อ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๖
๑๒.สร้างพระวิหารพุทธรัตนมหานทีศรีหริภุญชัย(พระวิหารพระเขียวโขง)  ขนาดความกว้าง ๒๓ เมตร
ยาว ๓๑.๕๐ เมตร  สิ้นทุนทรัพย์ ๒๘,๕๔๐,๐๐๐ บาท  ถวายทานเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๑๓.สร้างกุฏิเรือนไม้สักด้านทิศเหนือ  ขนาดความกว้าง ๑๐.๕๐ เมตร  ยาว๓๘.๕๐ เมตร
สิ้นทุนทรัพย์ ๑๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท  ถวายทานเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๑๔.สร้างระฆังหลวง  ขนาดความกว้าง ๒.๓๐ เมตร สูง ๓ เมตร  และหอระฆัง
สิ้นทุนทรัพย์ ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท  ถวายทานเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๑๕.สร้างกุฏิไม้สักด้านทิศตะวันตก ๒ ชั้น  ๘ ห้อง  ขนาดความกว้าง ๑๐ เมตร  ยาว ๒๕ เมตร
สิ้นทุนทรัพย์ ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท  ถวายทานเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๑๖.สร้างกุฏิไม้สักด้านทิศตะวันตก ๒ ชั้น ๑๐ ห้อง ขนาดความกว้าง ๗ เมตร  ยาว ๒๕ เมตร
ถวายทานเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ วันอาทิตย์ ขึ้น ๗ ค่ำ  เดือน ๘(เหนือ)  ปีชวด  จ.ศ.๑๓๗๐
๑๗.สร้างวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปนิลสมุทรและพระพุทธบาทสี่รอยจำลอง  ขนาดความกว้าง
๕ เมตร  ยาว ๒๕ เมตร  สิ้นทุนทรัพย์ ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท  ถวายทานเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๑๘.สร้างกุฏิไม้สัก ๒ ชั้น  ขนาดความกว้าง  ๑๐.๕๐ เมตร  ยาว ๑๒ เมตร  สิ้นทุนทรัพย์ ๙๕๐,๐๐๐ บาท
ถวายทานเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ วันอาทิตย์ ขึ้น ๗ ค่ำ  เดือน ๘(เหนือ)  ปีชวด  จ.ศ.๑๓๗๐
๑๙.สร้างพระนอนหยกขาวปางปรินิพพานและปรับปรุงศาลาพระนอน , ศาลาพักผ่อนพร้อมห้องน้ำ
สิ้นทุนทรัพย์ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท  ถวายทานเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๒๐.สร้างมณฑป(ซุ้งโขง)หน้าอุโบสถและพระพุทธรูป  สิ้นทุนทรัพย์ ๘๙๐,๐๐๐ บาท
ถวายทานเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ วันอาทิตย์ ขึ้น ๗ ค่ำ  เดือน ๘(เหนือ)  ปีชวด  จ.ศ.๑๓๗๐
๒๑.สร้างแท็งค์น้ำประปาใช้ในวัด  ด้านทิศตะวันตก  สิ้นทุนทรัพย์ ๔๒๐,๐๐๐ บาท
ถวายทานเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ วันอาทิตย์ ขึ้น ๗ ค่ำ  เดือน ๘(เหนือ)  ปีชวด  จ.ศ.๑๓๗๐
๒๒.สร้างกุฏิไม้สักยกพื้นสูง(หลังเล็ก)  ขนาดความกว้าง ๔ เมตร  ยาว ๔ เมตร
สิ้นทุนทรัพย์ ๗๐,๐๐๐ บาท  ถวายทานเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๒๓.สร้างสถานีวิทยุชุมชนพร้อมอุปกรณ์การออกอากาศ  สิ้นทุนทรัพย์  ๓๕๘,๐๐๐ บาท
ถวายทานเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑  วันอาทิตย์ ขึ้น ๗ ค่ำ  เดือน ๘(เหนือ)  ปีชวด  จ.ศ.๑๓๗๐
๒๔.สร้างกุฏิบัวแก้ว  บุญแล  อนุสรณ์  ๒ ชั้น   ขนาดกว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๘  เมตร
สิ้นทุนทรัพย์ ๘๕๐,๐๐๐ บาท  ถวายทานเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๒๕.บูรณะศาลาปัญญาวัฑฒโน  เปลี่ยนหลังคา , ปูพื้น  สิ้นทุนทรัพย์ ๘๕๐,๐๐๐ บาท
ถวายทานเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑  วันอาทิตย์ ขึ้น ๗ ค่ำ  เดือน ๘(เหนือ)  ปีชวด  จ.ศ.๑๓๗๐
๒๖.จัดทำสร้อยสังวาลประดับพระพุทธรูป จำนวน ๔ องค์  สร้างด้วยเพชรพญานาคและเงินบริสุทธิ์
เฉพาะค่าจัดทำ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท  (ไม่รวมเพชรพญานาคซึ่งประเมินค่ามิได้)
ถวายทานเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑  วันอาทิตย์ ขึ้น ๗ ค่ำ  เดือน ๘(เหนือ)  ปีชวด  จ.ศ.๑๓๗๐
๒๗.สร้างซุ้มพระเจ้านั่งโก๋น  สร้างเสร็จเมื่อ ๗  กันยายน  ๒๕๕๑
๒๘.พระครูปัญญาธรรมวัฒน์  สร้างมณฑป(ซุ้มโขง)พระวิหารหลวง  วัดสันป่ายางหลวง  ขนาดกว้าง
๑๐.๖๐ เมตร  สูง๑๙.๒๐ เมตร ทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน)
พระ ครูปัญญาธรรมวัฒน์ พธ.ม.กิตติมศักดิ์(พระครูบาอินทร  ปัญญาวัฑฒโน)ได้สร้างเสนาสนะทั้งหมด  ฝากฝังไว้ในบวรพุทธศาสนา  เพื่อให้เป็นบุญเป็นกุศลแก่พวกเราพุทธศาสนิกชนทุก ๆ ท่านแล้ว
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙  วันจันทร์  ขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน ๘  ปีจอ  พระครูบาอินทรเดินทางไปเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรม Sanpayang Maditation Centre  ตั้งอยู่ที่ No. 17-3-2, Jalan 4//62D,Madan  Putra Centre , Banda Sri Menjalara , 52200 KualaLumpur  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย  เป็นอีกสาขาหนึ่งของวัดสันป่ายางหลวง  โดยมี Mr.YUP เป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำแก่สมาชิก  ทุกวันศุกร์สมาชิก ๖๓ คนจะมาที่ศูนย์ฯเพื่อทำกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติธรรม
ฯฯฯฯฯ

ทำนุ  รัตนันต์     บันทึก ๑๕ มกราคม ๒๕๔๙
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ  พระทำนุ  รัตนันต์(จิตตสํวโร)  บันทึก ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑
www.watsangpayangluang.com.

———————————————————————————

จัดทำโดย ร้านเจซี-คอมพิวเตอร์ลำพูน

Tel:086-6549814 : 088-2832778 คุณต้อม

เวป jccomputer-lamphun.com  ร้านเจซี-คอมพิวเตอร์ลำพูน ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook

เวป cctv and it support .com   หจก.ซีซีทีวีแอนท์ไอทีซัพพอร์ต ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook

———————————————————————————

admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *